18 maja 2020 r.

Legal alert – Baran Książek Bigaj Kancelaria Prawna

„Tarcza 3.0”

Większe możliwości pomocy dla samozatrudnionych

Zgodnie z „Tarczą 3.0” samozatrudnieni, prowadzący działalność przed 1 kwietnia 2020 r., będą mogli uzyskać zwolnienie ze składek ZUS za kwiecień i maj 2020 r. nawet wtedy gdy przychód za pierwszy miesiąc, za który jest składany wniosek o zwolnienie był wyższy niż 15.6 tys. PLN. Ograniczeniem przy tej pomocy jest wymóg kwoty dochodu uzyskanego w  pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, który nie może być wyższy niż 7 tys. PLN. Zwolnienie następuje na wniosek płatnika.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca na zmienionych warunkach

Jeżeli pracodawca skorzystał z takich uprawnień m.in. jak praca zdalna, porozumienie w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy lub innego porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia (w ramach regulacji antykryzysowych związanych epidemią) i zmianie uległy  warunki pracy cudzoziemca określone w zezwoleniu na pracę lub pobyt czy w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy – to cudzoziemiec może wykonywać pracę na nowych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskiwania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Nowe zasady wykonywania pracy sezonowej przez cudzoziemcó

Jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę sezonową na podstawie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy to takie pozwolenie zostanie automatycznie przedłużone na czas zagrożenia epidemicznego lub czas epidemii oraz do 30 dnia po ustaniu tego stanu, który obowiązywał jako ostatni. Powyższa zasada znajduje zastosowanie w przypadku, gdy zezwolenie na pracę było ważne po 13 marca 2020 r. lub jeśli we wskazanym powyżej oświadczeniu przynajmniej jeden dzień okresu pracy przypada po 13 marca 2020 r.

Przedłużenie ważności dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z omawianymi zmianami dokumenty potwierdzające posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji pracowniczych, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. pozostają nadal w mocy. Dokumenty pozostają ważne do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zwiększenie kwoty wynagrodzenia wolnej od potrąceń

Jeżeli z powodu działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny utracił źródło dochodu, kwoty wynagrodzenia za pracę wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny będącego na utrzymaniu przez danego pracownika. Zgodnie z powołanymi zmianami za członka rodziny uważa się m.in. małżonka lub rodzica wspólnego dziecka.

 

Wskazanie uprawnień dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy

„Tarcza 3.0” wprost wskazuje, że dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywany. Wobec tego, ustawa bezpośrednio wskazuje możliwość pozwania dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w związku z jego zadaniami w zakresie przyznawania świadczeń dla wnioskujących. Ta reguła może mieć znaczenie przy odmownej decyzji przyznania świadczenia pracodawcy, z którą ten się nie zgadza.

Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 15 maja 2020 r. Większość zmian weszła w życie z dniem 16 maja 2020 r.

Link do tzw. „Tarczy 3.0”: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087501.pdf

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter