Paweł Krzykowski

PAWEŁ KRZYKOWSKI

Partner, Paweł Krzykowski ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia menedżersko-finansowe w Szkole Głównej Handlowej. Jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi zajęcia w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla aplikantów adwokackich w Warszawie. Jest członkiem EELA (European Employment Lawyers Association) oraz Stowarzyszenia Prawa Pracy.

W latach 2007 – 2019 współpracował z jednymi z największych międzynarodowych kancelarii prawniczych działających w Polsce. Jego doświadczenie obejmuje doradzanie polskim i międzynarodowym korporacjom w sprawie wszelkich aspektów pracowniczych  związanych z transakcjami M&A w Polsce. W latach 2007-2019 doradzał przy kilkudziesięciu tego typu projektach, które niejednokrotnie należały do grupy największych transakcji na polskim rynku prawniczym. Uczestniczył w projektach  transgranicznych, np. dotyczących transgranicznych połączeń spółek, w których analizował kwestie pracownicze. Jego specjalizacja obejmuje doradztwo w zakresie wszelkich aspektów pracowniczych związanych z przejściem zakładu pracy lub jego części w trybie art. 23 (1) Kodeksu Pracy.

Jest specjalistą w zakresie kontraktów menedżerskich, zawieranych z członkami zarządów spółek działających w Polsce. Przygotowywał analizy dotyczące stosowania polityk wynagradzania regulujących proces przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, które obowiązują w instytucjach finansowych w ramach implementacji pakietu CRD IV.

Doradza w kwestiach dotyczących umów o zakazie konkurencji, klauzul non-solicitation, umów o zachowaniu poufności.  Wspiera klientów w sprawach dotyczących czasu pracy, tworzenia regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowych, regulaminów pracy oraz innych wewnętrznych procedur dotyczących pracowników.

Jego doświadczenie obejmuje również sprawy z zakresu zbiorowego prawa pracy: kwestie dotyczące współpracy ze związkami zawodowymi, radami pracowników, tworzenie i funkcjonowanie tzw. specjalnych zespołów negocjacyjnych oraz europejskich rad zakładowych.

Doradza w zakresie kwestii dotyczących zwolnień grupowych oraz tzw. programów dobrowolnych odejść.

Reprezentuje pracodawców w zakresie sądowych sporów pracowniczych.

Języki: polski, angielski

mail: pawel.krzykowski@ksiazeklegal.pl

NASZ ZESPÓŁ

2019-08-02T14:01:54+00:00