Sąd Najwyższy potwierdza linię orzeczniczą w sprawie wyznaczania zakresu odszkodowania za nieuzasadnione zwolnienie z pracy przez ustawowy a nie umowny okres wypowiedzenia.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 listopada 2019 r. (sygn. akt III PK 150/18) podtrzymał stanowisko, iż przyznanie w umowie o pracę prawa do dłuższego niż ustawowy okresu wypowiedzenia, związane z koniecznością wypłacania pracownikowi przez dłuższy okres wynagrodzenia za pracę, nie oznacza zgody pracodawcy na wypłacenie w razie nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy odszkodowania wyższego niż przewidziane w art. 47(1 )Kodeksu Pracy (max. 3-miesięczne wynagrodzenie).

➡️ Przykład: pracownik miał w umowie o pracę na czas nieokreślony prawo do 6-miesięczego okresu wypowiedzenia. Nawet jeśli ten pracownik został zwolniony wadliwie to maksymalne odszkodowanie z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia nie będzie wyższe od wynagrodzenia za 3 miesiące, chyba że strony wyraźnie przewidziały w umowie o pracę, iż odszkodowanie zostanie wypłacone w wyższej wysokości niż ta określona w Kodeksie Pracy.

Powyższe orzeczenie stanowi potwierdzenie dotychczasowej linii orzeczniczej SN (wyr. SN z 22.4.2015 r., II PK 176/14; wyr. SN z 5.11.2015 r., III PK 26/15; wyr. SN z 7.11.2017 r., I PK 308/16).

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter