USŁUGI2020-08-25T15:05:51+00:00

W oparciu o bogate doświadczenie i ekspercką wiedzę świadczymy doradztwo w obszarze prawa pracy i prawa zatrudnienia. Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z rozwojem biznesu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Konsultujemy decyzje zarówno w zakresie indywidualnego prawa pracy, jak i zbiorowego prawa pracy w wysoce skomplikowanych sprawach.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw transgranicznych, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i poza jej obszarem.

Świadczymy wysokospecjalistyczne doradztwo indywidualne dla kadry zarządzającej najwyższego szczebla.

Pomagamy przy prowadzeniu negocjacji zbiorowych, zwłaszcza w zakresie zawierania układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień – np. transferowych oraz w przypadku zwolnień grupowych, a także pakietów socjalnych.

Świadczymy usługi z zakresu prowadzenia działań koncyliacyjnych oraz mediacji w złożonych sporach pracy, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych.

Każdy Klient to indywidualne potrzeby.

Każda sprawa to nowe wyzwanie.

Szeroki zakres tematyczny obejmujący prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, prawo socjalne, kwestie dialogu społecznego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów pozwalają na kompleksową analizę przedstawionego zagadnienia.

Naszym celem jest przedstawienie najbardziej korzystnych rozwiązań, które zapewnią sukces naszych Klientów.

Prezentowane stanowiska, to autorskie pomysły ekspertów oparte na dogłębnej analizie problemu oraz bogatym doświadczeniu. Nowatorskie podejście do każdego przypadku jest gwarancją kreatywności i unikatowości proponowanych rozwiązań. Zaś w najbardziej skomplikowanych sytuacjach wiedza i doświadczenie ekspertów pozwolą na przedstawienie niebanalnego podejścia do opracowywanego problemu.

Każdy Klient to indywidualne potrzeby.

Każda sprawa to nowe wyzwanie.

Specjalnie opracowywane programy szkoleń dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. Są one prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz compliance. Przekazujemy ekspercką wiedzę oraz dobre praktyki niezbędne do sprawnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Starannie dobrany zakres tematyczny odpowiadający potrzebom naszych Klientów, praca w małych grupach oraz dogodna lokalizacja to standard wysokiej jakości usług w zakresie doskonalenia zawodowego podmiotów działających w stosunkach pracy oraz zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w obszarze compliance.

Prowadzącymi szkolenia są wiodący eksperci – doświadczeni praktycy wyspecjalizowani w prawie pracy i compliance, jak i naukowcy z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

Wśród oferowanych przez nas tematów znajdują się zarówno zagadnienia z zakresu prawa pracy, prawa socjalnego i ubezpieczeń społecznych, jak i obszaru compliance.

W zakresie prawa pracy są to m. in.:

 • pracownicze plany kapitałowe,
 • nowe regulacje dotyczące związków zawodowych,
 • kwestie antymobbingowe,
 • racjonalizacja zatrudnienia,
 • regulacje dotyczące urlopów rodzicielskich.

W obszarze compliance są to m. in.:

 • wdrożenie systemu compliance w organizacji,
 • whistleblowing – wdrożenie, działanie, szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników,
 • identyfikacja ryzyk braku zgodności,
 • tworzenie komórki/funkcji compliance w organizacji,
 • implementacja i weryfikacja procedur wewnętrznych,
 • wdrożenie planu compliance,
 • indywidualne szkolenia dla compliance officer’

Każdy Klient to indywidualne potrzeby.

Każda sprawa to nowe wyzwanie.

Wspieramy w zakresie minimalizowania ryzyka braku zgodności. Stworzenie spójnego i skutecznego systemu compliance daje naszym Klientom możliwość działania w zgodzie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi, jak także wewnętrznymi regulacjami w ramach stosunków korporacyjnych.

Naszym Klientom oferujemy:

 • identyfikację ryzyk braku zgodności,
 • weryfikację obowiązujących procedur wewnętrznych i ich zgodność z prawem,
 • analizę istniejących środków zaradczych w zakresie ryzyk braku zgodności,
 • rekomendacje działań mitygujących,
 • wsparcie w stworzeniu komórki compliance w organizacji,
 • wdrożenie systemu compliance w organizacji,
 • budowę procedur wewnętrznych, m. in. antymobbingowych, zgłaszania nieprawidłowości, procedur prezentów i korzyści,
 • weryfikację, aktualizację istniejących procedur wewnętrznych,
 • wsparcie w opracowanie planu compliance,
 • pomoc w zdefiniowaniu zadań członków organizacji i linii raportowania,
 • wdrożenie skutecznego systemu zgłaszania nieprawidłowości w organizacji – whistleblowing,
 • przygotowujemy polityki whistleblowing’owe,
 • prowadzimy szkolenia dla kadry managerskiej w zakresie implementacji whistleblowing w organizacji,
 • przygotowujemy pracowników do korzystania z systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań wewnętrznych w związku ze zgłoszonymi nieprawidłowościami.

Każdy Klient to indywidualne potrzeby.

Każda sprawa to nowe wyzwanie.