Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Nasza specjalizacja w tym zakresie obejmuje:

 • doradztwo w zakresie funkcjonowania PPE i PPK, a w szczególności analiza umów zakładowych dotyczących PPE, umów o zarządzanie PPK, umów o prowadzenie PPK,
 • postępowania rejestrowe przed KNF,
 • wsparcie w negocjacjach i konsultacjach ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników,
 • doradztwo w zakresie zmiany podmiotu zarządzającego PPE.

Podstawowe informacje:

PPE

PPE może być prowadzony w formie: (1) funduszu emerytalnego; (2) umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego; (3) umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; (4) zarządzania zagranicznego.

Prowadzenie przez pracodawcę jednocześnie więcej niż jednego PPE jest dopuszczalne w przypadku: (1) nabycia zakładu pracy w całości lub jego zorganizowanej części albo nabycia akcji towarzystwa emerytalnego lub (2) połączenia pracodawców prowadzących programy.

W ww. sytuacjach w celu zaproponowania gromadzenia środków w jednym PPE, w terminie 3 lat od dnia nabycia albo połączenia, pracodawca powinien zmienić umowę zakładową oraz: (1) wypowiedzieć lub zmienić umowę z instytucją finansową albo (2)  z połączonych towarzystw emerytalnych utworzyć jedno towarzystwo i doprowadzić do przejęcia funduszu emerytalnego przez jedno z towarzystw oraz dokonać likwidacji drugiego lub sprzedać akcje towarzystwa emerytalnego.

PPK

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK z funduszami zdefiniowanej daty zarządzanymi przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń.

W przypadku: (1) nabycia przez podmiot zatrudniający przedsiębiorstwa innego podmiotu zatrudniającego w całości lub jego zorganizowanej części, (2) połączenia podmiotów zatrudniających prowadzących PPK

– podmiot zatrudniający, który nabył przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, albo będący podmiotem przejmującym zawiera, w terminie 7 dni od dnia tego nabycia lub połączenia, umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z tą samą instytucją finansową, z którą zawarta została przez ten podmiot zatrudniający umowa o zarządzanie PPK.

 • PPE i PPK
  • Doradztwo w procesie zmiany zarządzającego PPE w jednej z największych, polskich grup kapitałowych,
  • doradztwo z zakresie PPE dla międzynarodowego koncernu farmaceutycznego działającego w Polsce,
  • analiza umów o zarządzenie i umów o prowadzenie dla firm implementujących PPK, w tym projekty realizowane we współpracy z międzynarodowymi kancelariami prawniczymi.
  Pokaż więcejPokaż mniej

Pozostałe usługi

bkb newsletter