Relacje ze związkami zawodowymi

Wspieramy pracodawców w zakresie relacji ze związkami zawodowymi i radami pracowników, w szczególności w zakresie:

 • konsultacje w sprawie układów zbiorowych i regulaminów oraz procedur zmian tych regulacji
 • konsultacje ze związkami zawodowymi kwestii dotyczących zwolnień grupowych i przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę
 • informowanie i konsultacje z radą pracowników
 • spory zbiorowe
 • zakres danych i informacji, które należy udostępniać związkom zawodowym / radom pracowników
 • doradztwo dotyczące zakresu ochrony, jaka przysługuje działaczom związkowym oraz społecznym inspektorom pracy
 • kwestia tzw. „godzin związkowych”
 • wybory przedstawicieli do Europejskich Rad Zakładowych

Podstawowe informacje:

 • Związek zawodowy powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu, podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych.
 • Przepisy ustawy dot. rad pracowników stosuje się do pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników.
 • Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może: wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego ze wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z inną osobą wykonującą pracę zarobkową będącą członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnioną do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, ani zmienić jednostronnie warunków pracy lub wynagrodzenia na niekorzyść ww. działacza związkowego, z wyjątkiem przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także jeżeli dopuszczają to przepisy odrębne.
 • Strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.
 • Regulamin wynagradzania ustala pracodawca ale jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania.
 • Ustalanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową.Przyznawanie świadczeń z ZFŚS, jest dokonywane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
 • Regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
 • Relacje ze związkami zawodowymi
  • Stałe doradztwo w zakresie relacji ze związkiem zawodowym dla globalnej firmy farmaceutycznej działającej w Polsce.
  • Doradztwo dla Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie relacji ze związkami zawodowymi.
  • Przygotowywanie ekspertyz z zakresu zbiorowego prawa pracy dla innych kancelarii prawniczych działających w Polsce: w sprawie progu reprezentatywności organizacji związkowych, odzyskania uprawnień przez organizację związkową utraconych na skutek niedopełnienia obowiązku wystąpienia do sądu pracy z wnioskiem o ustalenie liczby członków na ostatni dzień danego półrocza w zw. z zastrzeżeniami pracodawcy.
  • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z działaczami związkowymi oraz reprezentowanie pracodawców przed sądem pracy (firmy z sektora energetycznego).
  Pokaż więcejPokaż mniej

Pozostałe usługi

bkb newsletter