Regulamin strony internetowej

Kancelarii Baran Książek Bigaj sp. k.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony internetowej Kancelarii (Strona).
 2. Podmiotem prowadzącym Stronę jest Baran, Książek, Bigaj Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, Plac na Groblach 19/12 i 14, 31-101 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000257810, NIP: 6762322314 (Kancelaria).

 

§ 2

Słowniczek

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO,
 2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 3. Kancelaria – Baran, Książek, Bigaj Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, Plac na Groblach 19/12 i 14, 31-101 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000257810, NIP: 6762322314,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na Stronie,
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.ksiazeklegal.pl,
 7. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony.

§ 3

Zasady korzystania ze Strony

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony.
 2. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone
  dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 3. Treści umieszczone na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią jakiejkolwiek formy porady prawnej.
 4. Kancelaria zastrzega sobie w każdym czasie prawo dokonywania zmian treści zamieszczonych na Stronie.
 5. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Zabronione jest w szczególności:
  • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie,
  • korzystanie z treści zamieszczonych na Stronie z naruszeniem przepisów prawa, w szczególności z naruszeniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • naruszanie w jakikolwiek sposób godności oraz innych dóbr osobistych Kancelarii, jej pracowników i współpracowników, Klientów Kancelarii oraz innych osób z nią powiązanych lub osób trzecich,
  • dostarczanie treści o charakterze naruszającym przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje,
  • ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wszelkich wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Kancelarii lub Użytkowników.
 3. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony pod adresem: „office@ksiazeklegal.pl”.

§ 5

Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Dla Korzystania ze strony konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie i aplikacje służące do tego celu.

 

§ 6

Dane osobowe

 1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony Kancelaria pełni funkcję Administratora.
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.
 4. Cele przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych osobowych oraz w Polityce prywatności.

§ 7

Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.
 2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Kancelarii.
 3. Strona może zawierać linki do innych stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie, przy czym Użytkownik korzysta z ww. stron internetowych wyłącznie na własne ryzyko.

§ 8

Zmiana Regulaminu

 1. Kancelaria zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie.
bkb newsletter