Kontrole organów publicznych, w tym PIP i ZUS

Oferujemy pełne wsparcie podmiotów kontrolowanych zarówno na etapie przygotowania odpowiednich rozwiązań, jak i w czasie kontroli oraz na etapie postępowania pokontrolnego. Służymy bieżącym wsparciem i doradztwem w czasie kontroli i w zakresie współpracy z instytucją kontrolną. W szczególności oferujemy wsparcie:

  • przy czuwaniu nad prawidłowym i zgodnym z przepisami przebiegiem kontroli,
  • w trakcie kontroli w zakresie rzetelności dokonywanych ustaleń i prawidłowości sporządzenia dokumentów pokontrolnych,
  • przy sporządzaniu stanowisk w czasie kontroli jak i ustosunkowania się do wyników kontroli,
  • przy odwołaniu od decyzji podjętych przez organy kontrolne,
  • prowadzeniu postępowań sądowych zarówno przed sądami pracy, ubezpieczeń społecznych, administracyjnymi i karnymi.

Kontrole prowadzone przez upoważnione do tego organy (w stosunku pracy głównie będą to Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych) są istotną częścią funkcjonowania pracodawców i działów personalnych/zgodności/bhp/prawnych pracodawców. W tym zakresie niezwykle istotne jest dopilnowanie rzetelności protokołu kontroli, w szczególności w zakresie ustalonego przez organ stanu faktycznego i wniesienie w odpowiednim momencie zastrzeżeń lub uwag. Może być to kluczowe dla wyniku kontroli i ewentualnego powodzenia pracodawcy przy kwestionowaniu wyników kontroli i rozstrzygnięć pokontrolnych. Profesjonalne wsparcie specjalistów w tym zakresie może być bezcenne.

Pozostałe usługi

bkb newsletter